JSSR WEBBOARD
หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา ปฏิทิน เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ยินดีต้อนรับ,บุคคลทั่วไป. 'กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.'
เมษายน 19, 2015, 08:03:04 AM
ข่าว:

หน้า: [1]
ผู้เขียน หัวข้อ: ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ปี ๒๕๕๗  (อ่าน 317 ครั้ง)

Group: ผู้ดูแลระบบ
วีรบุรุษนักโพสต์
*****

+1/-0
กระทู้: 12342
เกษตรจังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม สนองนโยบายรัฐบาลเร่งเดินหน้ารับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
ตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557

ว่าที่ ร.ต.จักรภัทร ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ
วันนี้ (๒ ก.ย.๕๖) ที่ห้องประชุมพิรุณ ๑ สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม เพื่อชี้แจงการ รับขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 ซึ่งจังหวัดมหาสารคามมีเกษตรกร
ที่ปลูกยางพาราทุกอำเภอรวม ๙๕๑ ราย พื้นที่๘,๑๙๒ ไร่ และมีเกษตรกรเปิดกรีดยางพาราแล้ว ๓๐๘ ราย
รวมพื้นที่ ๒,๑๘๕ ไร่ ทั้งนี้ในการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารามีวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

๑.หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ

๑.1.คุณสมบัติเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ

1) มีสัญชาติไทย

2) เป็นหัวหน้าครอบครัวและขึ้นทะเบียนเกษตรกร ( ทบก.) กับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว

กรณีที่เกษตรกรไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเองได้ ให้มอบอำนาจให้สมาชิกในครัวเรือน
ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนเกษตรกรเป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนแทนตามแบบคำร้อง ในกรณีที่เกษตรกร
ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ให้แจ้งขึ้นทะเบียนทะเบียนเกษตรกร และปรับข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน

3) เกษตรกรผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน ต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป

2. เกษตรกรจะต้องเดินทางมายืนยันหรือแจ้งขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สถานที่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่ตั้งแปลงปลูก

3. สถานที่รับขึ้นทะเบียน

    1) สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ

    2) สถานที่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอนัดหมายตามแผนการรับขึ้นทะเบียน

    3) กรณีเกษตรกรไม่สามารถเดินทางไปขึ้นทะเบียนตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย และมีความประสงค์ขอขึ้นทะเบียน
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ให้ไปขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอได้

๑.2 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ให้รับขึ้นทะเบียนทุกแปลง ทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์และ
พื้นที่นอกเหนือเอกสารสิทธิ์ ทั้งนี้ การได้รับสิทธิ์ของเกษตรกรให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

1) สำนักงานเกษตรอำเภอ รับขึ้นทะเบียนตามแบบฟอร์มคำร้องขอขึ้นทะเบียนที่กำหนด

2) เกษตรกรนำเอกสารหลักฐานประกอบด้วย ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน หลักฐานเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินตามกฎหมาย
พร้อมสำเนา ยื่นขอขึ้นทะเบียนกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร

3) เกษตรกรกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนการปลูกยางพาราด้วยตนเองหรือบุคคลอื่นที่เกษตรกรไว้ใจเป็นผู้กรอกข้อมูลให้
พร้อมลงนามรับรองข้อมูลของตนเอง ร่วมกับเกษตรกรแปลงข้างเคียง

4) กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือปลัด อบต. หรือ ผู้นำชุมชน ตรวจสอบข้อมูลและรับรองข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรท้ายแบบ
ยืนยันการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกผู้ปลูกยางพารา ตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 ทุกหน้า

5) เจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียนตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอขึ้นทะเบียน ตามข้อ 2)

6) เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
ตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 กับทะเบียนเกษตรกรรายแปลง (ทบก.) ของกรมส่งเสริมการเกษตร
และบันทึกข้อมูลของเกษตรกรลงในระบบผ่านทางเว็บไซท์ระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ทพศ.) ยางพารา

6) พิมพ์บัญชีรายชื่อข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา จากระบบของกรมส่งเสริมการเกษตร
ส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดยางพาราระดับตำบล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบพื้นที่ปลูกและพื้นที่เปิดกรีดยางพาราจริง

ขั้นตอนที่ 3 การออกใบรับรองเกษตรกร

1) สำนักงานเกษตรอำเภอพิมพ์ใบรับรองให้เกษตรกร ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองผลการตรวจสอบพื้นที่แล้วจากคณะกรรมการฯ
ในขั้นตอนที่ 2

2) ผู้ลงนามในใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราจำนวน 4 คนประกอบด้วย เกษตรอำเภอหรือรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอ
เจ้าหน้าที่ สกย. และปลัด อบต. โดยเกษตรกรลงนามรับรองข้อมูล ในใบรับรองทั้งต้นฉบับและสำเนา

3) กรมส่งเสริมการเกษตรออกใบรับรองให้เกษตรกร และจัดทำบัญชีควบคุมการจ่ายใบรับรองให้แก่เกษตรกร

4) เกษตรกรนำใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ไปขอขึ้นเงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
(ธกส) เพื่อรับความช่วยเหลือตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบปี 2557 ต่อไป

เกษตรจังหวัดมหาสารคาม กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้เป็นไปตามให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายรัฐบาล
จังหวัดมหาสารคามกำหนดให้ทุกอำเภอเริ่มรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตามโครงการแก้ไขปัญหา
ยางพาราทั้งระบบ ปี 2557 ตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ทุกอำเภอ

เกษตรกรที่สนใจการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน หรือขอคำ
โดยตรงกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓-๗๗๗๓๘๗


ที่มา : ThaiPR.net (วันที่ 4 กันยายน 2556)
   
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: [1]
« หน้าที่แล้ว ต่อไป »


 

Theme © PopularFX | Based on PFX Ideas! | Scripts from iScript4u เมษายน 19, 2015, 08:03:04 AM

หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.197 วินาที กับ 21 คำสั่ง