สัพเพเหระ > ข่าวธุรกิจ

ปั้นศูนย์ดิจิตอลชุมชน สู่ค้าออนไลน์

(1/1)

admin:
ที่มา ฐานเศรษฐกิจ
18 August 2017

ผลักดันเป็นศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนทำการค้าออนไลน์สำหรับส่งเสริมชุมชน
หวังส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน ใช้โซเชียลมีเดียทำการค้าบนโลกออนไลน์
ตั้งเป้ากระตุ้นการซื้อมูลค่า 200 ล้านบาท

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เปิดเผยว่า
หลังจากเปิดตัวการพัฒนาต้นแบบหมู่บ้าน/ชุมชนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Village E-Commerce)
ภายใต้โครงการศูนย์ดิจิตอลชุมชน กิจกรรม : Village E-Commerce
(ศึกษาและพัฒนา Village E-Commerce) ตามนโยบายดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่มุ่งหวังการเพิ่มศักย ภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยการวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิตอล

ทั้งระบบให้ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง การสร้างความพร้อมภาคประชาชน
ให้เกิดการรับรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอล จากปัญหาของผู้ประกอบการชุมชน
ที่มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ แต่ขาดโอกาสในการขายให้กับลูกค้านอกพื้นที่ชุมชน
เทคโนโลยีจึงเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาดังกล่าว

นอกจากนี้แล้วทักษะและความสามารถของผู้ประกอบการชุมชนที่มีไม่เพียงพอ
สามารถขอคำปรึกษาและสนับสนุนได้จากศูนยบ่มเพาะที่จัดตั้งขึ้น
โดยมีวิทยากรดูแลผู้ประกอบการชุมชน ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ
โดยโครงการมีเป้าหมายในการยกระดับศูนย์ดิจิตอลชุมชน ให้เป็นศูนย์บ่มเพาะ
และสนับสนุนการทำการค้าออนไลน์สำหรับชุมชนพัฒนาวิทยากร E-Commerce ชุมชน
จำนวน 600 ราย ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ประกอบการชุมชน เกษตรกร ในท้องถิ่น จำนวน 6,000 ราย
ให้มีร้านค้าออนไลน์ 4,500 ร้านค้า อีกทั้งการผลักดันให้เกิดมูลค่าการซื้อสินค้าสูงถึง 200 ล้านบาท

สำหรับผู้ประกอบการชุมชน เตรียมตัวสำหรับกิจกรรมส่งเสริมร้านค้าออนไลน์ให้กับชุมชน
ขณะนี้โครงการได้ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (Thailandpostmart.com)
เทพช็อป (lnwshop.com) ไทยแลนด์ มอล (Thailandmall.net)
บริษัท พันธวณิช จำกัด (www.pantavanij.com) อ.ต.ก.(www.ortorkor.com)
และ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (www.coopshopth.com) โดยสมัครเข้าร่วมโครงการ
และติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ ecommerce.onde.go.th เฟซบุ๊ก @VillageecommerceTH
ทั้งนี้สำนักงานดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและสร้างประโยชน์ได้อย่างสร้างสรรค์ และเกิดเป็นการผลักดัน
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยเพื่อไปสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,288 วันที่ 17 -19 สิงหาคม พ.ศ. 2560

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ